All Astrology Solutions

All Astrology Solutions

All Astrology Solutions
Dhan Lakshmi Stotra

॥ धनलक्ष्मी स्तोत्र ॥
॥ Dhan Lakshmi Stotra ॥

॥ ॐ गण गणपतये नमः ॥

धनदा उवाच
देवी देवमुपागम्य नीलकण्ठं मम प्रियम् ।
कृपया पार्वती प्राह शंकरं करुणाकरम् ॥

देव्युवाच
ब्रूहि वल्लभ साधूनां दरिद्राणां कुटुम्बिनाम् ।
दरिद्र दलनोपायमंजसैव धनप्रदम् ॥

शिव उवाच
पूजयन् पार्वतीवाक्यमिदमाह महेश्वरः ।
उचितं जगदम्बासि तव भूतानुकम्पया ॥
स सीतं सानुजं रामं सांजनेयं सहानुगम् ।
प्रणम्य परमानन्दं वक्ष्येऽहं स्तोत्रमुत्तमम् ॥

धनदं श्रद्धानानां सद्यः सुलभकारकम् ।
योगक्षेमकरं सत्यं सत्यमेव वचो मम ॥
पठंतः पाठयंतोऽपि ब्रह्मणैरास्तिकोत्तमैः ।
धनलाभो भवेदाशु नाशमेति दरिद्रता ॥

भूभवांशभवां भूत्यै भक्तिकल्पलतां शुभाम् ।
प्रार्थयत्तां यथाकामं कामधेनुस्वरूपिणीम् ॥
धनदे धनदे देवि दानशीले दयाकरे ।
त्वं प्रसीद महेशानि! यदर्थं प्रार्थयाम्यहम् ॥

धराऽमरप्रिये पुण्ये धन्ये धनदपूजिते ।
सुधनं र्धामिके देहि यजमानाय सत्वरम् ॥
रम्ये रुद्रप्रिये रूपे रामरूपे रतिप्रिये ।
शिखीसखमनोमूर्त्ते प्रसीद प्रणते मयि ॥

आरक्त-चरणाम्भोजे सिद्धि-सर्वार्थदायिके ।
दिव्याम्बरधरे दिव्ये दिव्यमाल्यानुशोभिते ॥
समस्तगुणसम्पन्ने सर्वलक्षणलक्षिते ।
शरच्चन्द्रमुखे नीले नील नीरज लोचने ॥

चंचरीक चमू चारु श्रीहार कुटिलालके ।
मत्ते भगवती मातः कलकण्ठरवामृते ॥
हासाऽवलोकनैर्दिव्यैर्भक्तचिन्तापहारिके ।
रूप लावण्य तारूण्य कारूण्य गुणभाजने ॥

क्वणत्कंकणमंजीरे लसल्लीलाकराम्बुजे ।
रुद्रप्रकाशिते तत्त्वे धर्माधरे धरालये ॥
प्रयच्छ यजमानाय धनं धर्मेकसाधनम् ।
मातस्त्वं मेऽविलम्बेन दिशस्व जगदम्बिके ॥

कृपया करुरागारे प्रार्थितं कुरु मे शुभे ।
वसुधे वसुधारूपे वसु वासव वन्दिते ॥
धनदे यजमानाय वरदे वरदा भव ।
ब्रह्मण्यैर्ब्राह्मणैः पूज्ये पार्वतीशिवशंकरे ॥

स्तोत्रं दरिद्रताव्याधिशमनं सुधनप्रदम् ।
श्रीकरे शंकरे श्रीदे प्रसीद मयिकिंकरे ॥
पार्वतीशप्रसादेन सुरेश किंकरेरितम् ।
श्रद्धया ये पठिष्यन्ति पाठयिष्यन्ति भक्तितः ॥

सहस्रमयुतं लक्षं धनलाभो भवेद् ध्रुवम् ।
धनदाय नमस्तुभ्यं निधिपद्माधिपाय च ।
भवन्तु त्वत्प्रसादान्मे धन-धान्यादिसम्पदः ॥

॥ इति श्री धनलक्ष्मी स्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥

आज का पंचांग ( Fri 21 Jun 2024 )

स्थान

अमृतसर, पंजाब, भारत

तिथि

 • चतुर्दशी, 20 Jun 2024 07:50:31 से 21 Jun 2024 07:32:13 तक
 • पूर्णिमा, 21 Jun 2024 07:32:14 से 22 Jun 2024 06:37:53 तक

वार

शुक्रवार

नक्षत्र

 • ज्येष्ठा, 20 Jun 2024 18:10:15 से 21 Jun 2024 18:18:54 तक
 • मूल, 21 Jun 2024 18:18:55 से 22 Jun 2024 17:54:33 तक

सूर्यौदय

21 Jun 2024 05:30:22

सूर्यास्त

21 Jun 2024 19:34:23

चंद्रोदय

21 Jun 2024 19:23:20

चंद्रस्थ

22 Jun 2024 05:11:09

योग

शुभ

20 Jun 2024 20:12:15 से 21 Jun 2024 18:42:03 तक

शुक्ल

21 Jun 2024 18:42:04 से 22 Jun 2024 16:45:05 तक

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त

 • 21 Jun 2024 12:04:14 से 21 Jun 2024 13:00:30 तक

अमृत काल

 • 21 Jun 2024 09:27:15 से 21 Jun 2024 11:03:49 तक

ब्रह्म मुहूर्त

 • 21 Jun 2024 03:54:10 से 21 Jun 2024 04:42:10 तक

अशुभ काल

राहू

 • 21 Jun 2024 10:46:52 से 21 Jun 2024 12:32:22 तक

यम गण्ड

 • 21 Jun 2024 16:03:22 से 21 Jun 2024 17:48:52 तक

कुलिक

 • 21 Jun 2024 07:15:52 से 21 Jun 2024 09:01:22 तक

दुर्मुहूर्त

 • 21 Jun 2024 08:19:10 से 21 Jun 2024 09:15:26 तक
 • 21 Jun 2024 13:00:30 से 21 Jun 2024 13:56:46 तक

वर्ज्यम्

 • 22 Jun 2024 02:10:55 से 22 Jun 2024 03:44:55 तक